Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Bombowa Księgowa

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Bombowa Księgowa;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bombowaksiegowa.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, tj. ebooki: Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa oraz Ekonometria;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bombowa Księgowa Joanna Głowacka a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Sklep internetowy prowadzony jest przez Bombowa Księgowa Joanna Głowacka.
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest wybór Towaru z zakładki „Ebooki” i chęć jego zakupu wyrażona kliknięciem na przycisk „Przelewy 24”.
 • Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • nierozpowszechniania zakupionych Towarów,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bombowaksiegowa.pl, dokonać wyboru ebooka za pomocą zakładki „Ebooki”, a następnie kliknąć na przycisk „Przelewy 24”.
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do płatności” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • ceny zamawianych produktów,
  • wybranej metody płatności.
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Otrzymaliśmy twoje zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz link do pobrania ebooka.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 • Dostawa Towarów jest dokonywana w formie elektronicznej po opłaceniu Zamówienia. Link do pobrania ebooka zawarty jest w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VI. Ceny i metody płatności

 • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pomocą płatności elektronicznej:
  • BLIK,
  • Przelewy24,
  • PayPal.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie wiadomości e-mail, w terminie 10 dni na adres mailowy Sklepu Internetowego asia@bombowaksiegowa.pl.
 • Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot środków powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 • Wraz z odstąpieniem od umowy Klient traci możliwość ponownego pobrania zakupionego Towaru poprzez link wysłany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Bombowa Księgowa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres asia@bombowaksiegowa.pl.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Bombowa Księgowa dodatkowo gwarantuje zwrot pieniędzy w przypadku niezadowolenia z zakupu Towaru w ramach Sklepu internetowego. W celu skorzystania z gwarancji zwrotu, Klient w ciągu 14 dni od dostarczenia Towaru powinien skontaktować się z Bombową Księgową za pomocą podanego kontaktowego adresu e-mail z adresu e-mail podanego podczas zakupu Towaru.

IX. Postanowienia końcowe

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bombowa Księgowa Joanna Głowacka a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.