Inwestycje- długo czy krótkoterminowe?

Witajcie 🙂
Dzisiaj na temat inwestycji. Zaliczamy je do aktywów jednostki. Wyróżniamy inwestycje:

 • długoterminowe (zaliczane do aktywów trwałych)
 • krótkoterminowe (zaliczane do aktywów obrotowych)

Inwestycje uregulowane są w prawie polskim w dwóch aktach prawnych:

 • ustawa o rachunkowości
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

UoR definiuje inwestycje bardzo szeroko. Inwestycje są to:

 • aktywa
 • posiadane przez jednostkę (musi posiadać jednostka dany tytuł do aktywa)
 • w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych […],
 • a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty.

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia.

Wycena inwestycji długoterminowych

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji możemy wycenić według:

 • cen nabycia lub
 • kosztów wytworzenia lub
 • wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub
 • według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie do 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo stanowią aktywa pieniężne.

Wycena inwestycji krótkoterminowych

Wyceniamy według:

 • ceny (wartości) rynkowej albo
 • według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa
 • albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.

Po raz pierwszy pojawił się zwrot skorygowana cena nabycia. Oto definicja:

Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość.

A schematycznie wygląda to tak:

Kiedy ujmujemy inwestycje?

Art. 35 mówi, że ujmujemy je na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia albo ceny zakup, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

Inwestycje mogą trwale utracić swoją wartość (podobnie jak środki trwałe), dlatego należy dokonać odpisu z tego tytułu nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.

W przypadku inwestycji krótkoterminowych wyceny według ceny rynkowej:

Skutki przeszacowania pozostałych inwestycji długoterminowych zwiększające ich wartość do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

Przykład 1

Spóła zainwestowała w krótkoterminowe obligacji o wartości 30 000 zł. Wartość rynkowa wynosi 28 000 zł na dzień bilansowy. Spółka musi wykazać obligacje według wartości rynkowej, ponieważ stosuje zasady ostrożnej wyceny.

 1. zakup papierów wartościowych
 2. wycena bilansowa papierów wartościowych (jest to różnica między ceną nabycia a wartością rynkową)

Na dzisiaj to tyle. W piątek zacznę omówienie Krajowych Standardów Rachunkowości. Do usłyszenia! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.