Jak zostać księgowym?- zadania część 6

Witajcie! 😊

Dzisiaj już 50 wpis. Nawet nie wiem, kiedy to minęło. Dziękuję za to, że jesteście ze mną i witam wszystkich nowych odwiedzających, a wiem, że Was przybywa. W pierwszej kolejności rozwiążę zadanie do domu.

Zadanie do domu

Saldo początkowe wybranych kont:

Środki trwałe                                    220 000

Umorzenie środków trwałych    90 000

W przedsiębiorstwie dokonano (w związku z planowaną budową) fizycznej likwidacji biurowca o wartości początkowej 120 000 i umorzeniu 84 000. Do likwidacji wykorzystano usługi firmy budowlanej, która wystawiła fakturę na kwotę 12 000 +23% VAT. Wartość odzysków z likwidacji (cegły i ramy okienne) wynosi 4 500. Zaksięguj powyższe operacje.

Rozwiązanie

 1. LT- likwidacja środka trwałego
 2. Ujęcie środka trwałego w ewidencji pozabilansowej (w związku z tym, że likwidacja wiąże się z innymi kosztami i przychodami)
 3. FaVAT za koszty związane z likwidacją (zaliczane do PKO)
 4. Odzysk z likwidacji
 5. Zakończenie likwidacji (wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej)

Zadanie nr 1

W spółce stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek okresu wynosi 20 000 zł. W bieżącym okresie miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 1. Zakupiono w banku i przyjęto do kasy walutowej 2 000 euro. Bank potrącił równowartość z rachunku bieżącego po kursie sprzedaży wynoszącym 4,20.
 2. Wypłacono pracownikowi zaliczkę w kwocie 2 000 EUR.
 3. Koszty podróży wyniosły 1 800 EUR. Pracownik wpłacił pozostałą kwotę do kasy walutowej. Koszty przeliczono po kursie 4,25.
 4. Wpłacono do banku niewykorzystane środki pieniężne. Otrzymano wpłatę na rachunek bankowy po kursie kupna wynoszącym 4,10.

Zaksięguj powyższe operacje. Spółka wycenia koszty podróży służbowej według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego poniesienie kosztów. Rozchód środków pieniężnych w walucie obcej spółka wycenia według metody FIFO.

Rozwiązanie

Ewidencja w walucie polskiej:

Ewidencja w EUR:

Zadanie nr 2

Saldo początkowe konta „Wyroby gotowe” wynosiło 60 000 zł, a konta „Koszty działalności podstawowej”- 90 000 zł na początek okresu. W bieżącym okresie wystąpiły zdarzenia:

 1. Pw- przyjęto wyroby gotowe według planowanego kosztu wytworzenia 88 000 zł
 2. Pk- rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych przyjętych do magazynu (2 000 szt.) 80 000 zł
 3. Pk- odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych 8 000 zł
 4. Wz- wydanie sprzedanych wyrobów gotowych (1 500 szt.) 60 000 zł
 5. FaVAT- sprzedano wyroby gotowe po cenie 50 zł/szt. +23% VAT
 6. Pk- odchylenia od cen ewidencyjnych przypadając na sprzedane wyroby gotowe

Zaksięguj powyższe operacje.

Rozwiązanie

Obliczenia do operacji nr 6:

Zadanie do domu

Zakupiono 100 szt. materiałów w jednostkowej cenie zakupu netto 40 zł i otrzymano fakturę ze stawką VAT 23%. Otrzymano także fakturę za transport materiałów, przy jednostkowych kosztach transportu 7 zł netto+ VAT 23%. Materiały przyjęto do magazynu dowodem Pz. Wydano do zużycia 80 szt. Materiałów zgodnie z dowodem Rw.

Cena ewidencyjna materiałów ustalona na poziomie ceny zakupu- 50 zł/szt.

Cena ewidencyjna materiałów ustalona na poziomie ceny nabycia 55 zł/szt.

Zaksięguj podane operacje gospodarcze różnymi wariantami wyceny materiałów, czyli według:

 • rzeczywistej ceny nabycia
 • rzeczywistej ceny zakupu (koszty zakupu są odnoszone w koszty bieżącego okresu)
 • rzeczywistej ceny zakupu (koszty zakupu rozliczane w czasie)
 • ewidencyjnej ceny ustalonej na poziomie ceny nabycia,
 • ewidencyjnej ceny ustalonej na poziomie ceny zakupu (koszty zakupu są odnoszone w koszty bieżącego okresu)
 • ewidencyjnej ceny ustalonej na poziomie ceny zakupu (koszty rozliczane w czasie na materiały wydane do zużycia i zapas końcowy).

Ustal także bilansową wartość materiałów na koniec okresu sprawozdawczego dla każdego wariantu oddzielnie.

Nie będę ukrywać, że jest to długie zadanie, dlatego w przyszłym wpisie zrobię to zadania i jeszcze jedno. Do usłyszenia w piątek! 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.