Wszystko, co powinieneś wiedzieć, o eksporcie towarów

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat eksportu towarów. Kolejny raz odnosimy się do art. 2, czyli słowniczka z ustawy o VAT, gdzie jest zdefiniowany eksport towarów.

Definicja
Eksport towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: 

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub 

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych 

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych

Co to znaczy? Kilka faktów 🙂

  • dotyczy towarów
  • towary muszą być wysyłane lub transportowane
  • z Polski poza UE
  • wywóz musi być potwierdzony przez organ celny
Obowiązek podatkowy

Dla eksportu towarów nie określono szczególnych sytuacji, więc stosujemy regulacje dla dostawy towarów krajowych. Obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów.

Wyjątek: sytuacja ta sama co w imporcie usług. Jeżeli zapłacono za towar lub usługę to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania kwoty, chyba że dotyczy to dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego oraz świadczenia usług (w tym telekomunikacyjnych, najem, dzierżawa, leasingu  itd.)

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.
Kurs dla VAT

Standardowo wartość faktury w walucie obcej należy przeliczyć na złotówki. Podstawową zasadą jest, że przeliczenia tego dokonuje się według średniego kursu NBP z ostatniego roboczego dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podatnik może jednak wystawić wcześniej fakturę (ma na to 30 dni przed dostawą towarów lub świadczeniem usługi). Wtedy przyjmujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Podsumowanie przelicznika kursu (średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego):

  • podstawowe: dzień dokonania dostawy towarów lub
  • w przypadku wcześniejszej faktury: dzień wystawienia faktury lub
  • jeżeli zapłacono wcześniej: dzień otrzymania całości lub części zapłaty.

Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w poniedziałek! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.