Karta podatkowa

Witajcie 😊

Dzisiaj na temat karty podatkowej. Jest to najprostsza forma opodatkowania, ponieważ obowiązki ewidencyjne są bardzo uproszczone.

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Podatnicy prowadzący działalność:

 • usługową lub wytwórczo- usługową,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami (z wyłączeniem alkoholu powyżej 1,5%),
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nie żywnościowymi z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nie żywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych,
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych,
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Kto ustala podatek?

Miesięczny podatek ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego (organ podatkowy). Wysokość podatku uzależniona jest od:

 • rodzaju prowadzonej działalności
 • zakresu prowadzonej działalności
 • liczby pracowników
 • liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Naczelnik urzędu skarbowego, po uwzględnieniu wniosku, ustala wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wydając w tej sprawie decyzję.

W przypadku, gdy stwierdzi brak warunków, aby zastosować opodatkowanie w formie karty podatkowej, wydaje odmowną decyzję a podatnik zobowiązany jest wtedy do płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku dochodowego za zasadach ogólnych.

Kwota podatku jest różnorodna i nie wiemy, ile zapłacimy podatku dopóki nie dostaniemy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. A co jeżeli wyjdzie duży podatek i nie chcemy być opodatkowani kartą podatkową?  Podatnik może zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku.

Obowiązki formalne

Podatnik musi:

 • zgłosić we wniosku prowadzenie jednego z typów działalności wymienionych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • małżonek podatnika nie powinien prowadzić działalności w tym samym zakresie,
 • nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym.

Obowiązki ewidencyjne

Podatnicy muszą wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Podatek jest ustalany na podstawie liczby pracowników, dlatego podatnicy muszą prowadzić ewidencji zatrudnienia oraz karty przychodów pracowników.

Zalety

 • niska stawka podatku niezależna od kwoty dochodu
 • brak obowiązków ewidencyjnych (prowadzenie ksiąg)
 • brak rocznego zeznania dla dochodów z działalności

Wady

 • brak łącznego obliczania podatku z małżonkiem
 • brak rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • brak prawa do korzystania z ulg i odliczeń, oprócz odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na dziś to wszystko. Do usłyszenia w poniedziałek! 😊

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.