Wartości niematerialne i prawne

Witajcie 🙂

Dzisiejszy wpis bardzo krótki. Nie będę Was zamęczać wiedzą przed świętami. A dzisiejszy temat to wartości niematerialne i prawne.

Należą do aktywów trwałych, a więc muszą spełniać dwa poniższe warunki:

 • przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok,
 • są przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

 1. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
 2. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
 3. know-how.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Podział wynikający z bilansu

 1. Wartości niematerialne i prawne
 2. Koszty zakończonych prac rozwojowych
 3. Wartość firmy
 4. Inne wartości niematerialne i prawne
 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Know-how– wartości odzwierciedlające uzyskane informacje związane z wiedzą niezbędną do wytworzenia wyrobu (handlową, naukową, organizacyjną).

Wartość firmy– różnica między ceną nabycia (przyjęcia) określonej jednostki lub zorganizowanej jej części i niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jest to nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami jednostki lub jej zorganizowanej części. Wyróżniamy także ujemną wartość firmy, kiedy cena nabycia jednostki jest niższa niż wartość godziwa przyjętych aktywów netto.

Koszty zakończonych prac rozwojowych to prowadzone przez jednostkę prace, które zostały zakończone przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii. Powinny spełniać następujące warunki:

 1. koszty muszą być wiarygodne, a produkt lub technologia ściśle określone,
 2. techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i udokumentowana,
 3. koszty te zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży produktów lub z zastosowania technologii.

Wartości niematerialne i prawne mają bardzo wiele wspólnego ze środkami trwałymi. Mają taki sam sposób wyceny, tj. według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub (wyjątkowo) według ceny sprzedaży (rynkowej).

WNP również podlegają amortyzacji, przy czym okres odpisów amortyzacyjnych od kosztów prac rozwojowych i wartości firmy nie może być dłuższy niż 5 lat. Okres amortyzacji pozostałych WNP ustala kierownik jednostki.

Ewidencja WNP jest identyczna jak dla środków trwałych. Zmienia się jedynie konto główne: zamiast ŚT jest WNP.

Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych oraz otrzymanie ich w formie darowizny zaliczamy do pozostałych przychodów operacyjnych (PPO).

Przekazanie w formie darowizny WNP oraz ich wartość księgową netto ewidencjujemy na koncie pozostałe koszty operacyjne (PKO).

Amortyzacja WNP stanowi koszt uzyskania przychodu (ważne dla kwestii podatkowych), jeżeli okres dokonywania odpisów nie jest krótszy niż:

 1. 24 miesiące- dot. licencji, sublicencji na programy komputerowe i praw autorskich,
 2. 12 miesięcy- dot. kosztów prac rozwojowych,
 3. 60 miesięcy- dot. pozostałych WNP.

Odpisów dokonuje się wg stawki 2,5% od:

 1. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego,
 3. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Jutro Wigilia. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, miłości, świąt spędzonych w gronie rodzinnym i szampańskiego Sylwestra! Wracam do Was z kolejną dawką wiedzy w Nowym Roku.

Do usłyszenia!

Asia 🙂

 

Sprawdź swoją wiedzę z tematu…

Wartości niematerialne i prawne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.