KSR 10- Umowy o partnerstwie i nie tylko

Witajcie 😊

Dzisiaj ostatni Krajowy Standard Rachunkowości- Umowy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. W ostatnim wpisie pisałam, że jest to świeży KSR, ponieważ został opublikowany 26 kwietnia 2016 r. Jego celem jest określenie zasad wyceny i ujęcia aktywów, pasywów, przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prawnym. Czym są więc te umowy? KSR odsyła do ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym.

Przedmiotem tego partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka między podmiotem publicznym (jednostka sektora finansów publicznych oraz inne, które spełniają wymogi wg ustawy) i partnerem prywatnym (przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny).

Przez przedsięwzięcie rozumie się:

 • budowę lub remont obiektu budowlanego,
 • świadczenie usług,
 • wykonanie dzieła lub
 • inne świadczenie

połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem środkiem trwałym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia lub jest z nim związany.

Dlaczego połączono umowy o partnerstwie z umowami koncesji?

Jest to związane z wyceną w/w elementów sprawozdania finansowego. Ich wspólne cechy pokazane są w tabeli poniżej:

Warianty partnerstwa

W zależności od rodzaju działalności strony prywatnej oraz z rodzajem przedsięwzięcia wyróżniamy różne rodzaje partnerstwa. Przykładowe wskazane w KSR nr 10:

 1. Buduj- Eksploatuj (Utrzymuj)- Przekaż -> strona prywatna buduje środek trwały, po zakończeniu umowy przejmuje go strona publiczna.
 2. Projektuj- Buduj- Finansuj- Eksploatuj (Utrzymuj) -> strona publiczna stronie prywatnej projektowanie, budowę, finansowanie oraz eksploatację środka trwałego. Po zakończeniu umowy środek trwały przekazany zostaje stronie publicznej.
 3. Zarządzaj nieruchomością- Świadcz usługi -> strona prywatna zarządza istniejącym środkiem trwałym oraz wykonuje usługi. Ważne jest, że środek trwały pozostaje w posiadaniu strony publicznej.

Fazy umów

Umowy o partnerstwo oraz umowy o koncesje są umowami wieloletnimi, stąd występują 3 fazy tych umów.

Ewidencja

Z racji tego, że ciągle poruszam tematy związane z ewidencją spółek, także i tutaj skupię się na stronie prywatnej.

Jednostka uznaje aktywa finansowe lub wartości niematerialne i prawne, lub i jedno i drugie. Odsyłam do tabeli nr 3 i 4 zawartej w załączniku do standardu.

Link do pełnej treści KSR nr 10: Treść KSR 10

Strona prywatna nie ujmuje środka trwałego zbudowanego, ulepszonego w ramach tego partnerstwa (ponieważ otrzymuje zgodę na użytkowanie i może wykorzystywać go wyłącznie do realizacji usług określonych w umowie).

Ujawnianie informacji

Strona prywatna musi zawrzeć informacje związane z umowami zarówno w bilansie jak i RZiS.

Poza tym strona prywatna wskazuje w informacji dodatkowej:

 • rodzaj i zakres praw do użytkowania określonych aktywów przez stronę prywatną,
 • zasady wynagradzania strony prywatnej,
 • wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę prywatną,
 • zmiany w umowie, które istotnie wpływają na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy strony prywatnej,
 • warunki przekazania składnika majątkowego będącego przedmiotem umowy po zakończeniu jej wykonywania lub innych postanowień dotyczących tego składnika majątkowego.

Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że podobał się Wam cykl na temat Krajowych Standardów Rachunkowości. Do usłyszenia w poniedziałek! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.