KSR 3- Niezakończone usługi budowlane

Witajcie w nowym miesiącu 🙂

Dzisiaj na temat KSR 3- Niezakończone usługi budowlane. Nie ukrywam, że to ciężki temat, ale skoro ja jakoś przez niego przebrnęłam to Wy też dacie radę. Zapraszam do czytania 😉

Pierwsza informacja jest taka, że KSR nr 3 został nowelizowany w 2009 r. Jaki jest cel tego KSR? Dotyczy on szczególnej branży związanej w usługami budowlanymi, które są realizowane w długim okresie. Powoduje to często rozbieżności w ujęciu i wycenie tych usług, ponieważ zgodnie z zasadą współmierności kosztów i przychodów oraz zasadą memoriału należy rozłożyć koszty i przychody na okres, którego dotyczą.

Czym są usługi budowlane?

Usługi budowlane to usługi polegające na:

 • budowie,
 • odbudowie,
 • ulepszeniu (przebudowie, rekonstrukcji, modernizacji),
 • rozbiórce,
 • remoncie

konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych, będących wynikiem prac (robót) budowlanych.

Do usług budowlanych zaliczamy np.:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wznoszenie kompletnych budynków i budowli,
 • wykonywanie instalacji budowlanych,
 • wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych.

KSR zawiera wiele przykładów usług budowlanych. Wydaje mi się to zbędne (jest tego naprawdę dużo). Jeżeli ktoś chce uzupełnić wiedzę odsyłam do treści standardu:

Treść KSR 3

Umowa budowlana

Jak wykonujemy usługę budowlaną to podpisujemy umowę o usługę budowlaną (umowa budowlana). Jest to umowa między wykonawcą i zamawiającym. Przedmiotem tej umowy jest świadczenie usługi budowlanej. KSR wskazuje także, że umowa ta może być zawarta między wykonawcą a podwykonawcą. Wyróżniamy dwa rodzaje  umów:

 • o cenach ryczałtowych (stałych)- strony umawiają się na stosowanie stałej ceny lub stawki za wybudowaną jednostkę produktu,
 • o cenę „koszt plus”- wykonawca otrzymuje zwrot określonych, rzeczywistych lub planowanych kosztów wykonania umowy, powiększone o ustalony procent zysku

Umowa taka może być zawarta jako:

 1. pojedyncza umowa,
 2. grupa oddzielnych umów,
 3. umowa główna oraz umowy dodatkowe,
 4. pojedyncza umowa wraz z aneksami do niej.

Stopień zaawansowania umowy budowlanej

Tak jak już wspominałam, umowa budowlana dotyczy więcej niż jednego okresu sprawozdawczego. Na dzień bilansowy trzeba ustalić tzw. stopień zaawansowania umowy budowlanej. KSR wskazuje dwie metody, przy czym nie wyklucza stosowania innych metod:

 1. metoda obmiaru wykonanych prac- polega na tym, że mierzymy ile wykonaliśmy pracy w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczamy wg odpowiedniej ceny. Tej wyceny dokonują specjaliści wewnętrzni lub zewnętrzni jednostki. Muszą posiadać wiedzę techniczną związaną z tą wyceną;
 2. metoda kosztowa- polega na ustaleniu procentu, ile ponieśliśmy kosztów do dnia bilansowego w stosunku do całości kosztów przewidywanych do poniesienia. Warunkiem stosowania tej metody jest funkcjonowanie odpowiedniego systemu rachunkowości zarządczej u wykonawcy.

Często umowę budowlaną dzieli się na mniejsze elementy, czyli prace. Wówczas w pierwszej kolejności ustalamy stopień zaawansowania prac, a następnie całej umowy.

Przychody z umów budowlanych

Przychody obejmują początkową kwotę przychody (wg ustalonej w umowie ceny) oraz zmiany kwoty przychodów. Te zmiany mogą być spowodowane zmianą cen, zakresu umowy, roszczeniami, premiami lub karami umownymi. Początkową kwotę przychodu należy aktualizować nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Koszty umów budowlanych

Koszty ponoszone przez wykonawcę obejmują koszty:

 • bezpośrednie- wprost związane z usługą budowlaną (wytworzenia, rekonstrukcja itd.). Koszty te dzielimy na koszty kilku faz związanych z usługą budowlaną:
  • koszty fazy przygotowawczo-projektowej (np. przygotowanie oferty, koszty uczestnictwa w przetargu);
  • koszty fazy realizacji (np. koszt materiałów, prac robotników, transportu, usług podwykonawców);
  • szacunkowe koszty fazy posprzedażnej (np. gwarancje, rękojmia, rezerwy);
 • pośrednie- uzasadniona część związana z działalnością wynikającą z umowy, np.: ubezpieczenie budowy, koszty ogólne budowy;
 • inne koszty, które pokrywa zamawiający, np. koszty finansowania zewnętrznego budowy.

NIE zaliczamy do kosztów umowy budowlanej kosztów niepowiązanych z wykonywaniem tej umowy, np.:

 • koszty ogólne,
 • koszty sprzedaży,
 • koszty finansowe.

Są to koszty stałe, które wpływają na wynik finansowy w danym okresie sprawozdawczym.

Jaka pozycja w bilansie i RZiS?

W rachunku zysków i strat przychody z niezakończonych umów wykazuje się w wysokości szacowanej.

W bilansie:

Kolejny raz mamy do czynienia z różnicami bilansowymi i podatkowymi. A w związku z tym musimy utworzyć rezerwę albo aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W zależności od wariantu tworzymy:

 1. Charakter dodatni -> rezerwę
 2. Charakter ujemny -> aktywa
 3. Charakter ujemny -> aktywa
 4. Charakter dodatni -> rezerwę

Szczegółowe informacje dotyczące stopnia zaawansowania, przychodów, kosztów i ich rozliczania wykazujemy w wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej.

Na dziś to wszystko. Kolejny artykuł obejmuje KSR 4, czyli Utrata wartości aktywów. Do usłyszenia! 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.