KSR 5- najem, dzierżawa czy leasing?

Witajcie 🙂

Przed nami KSR 5- Leasing, najem, dzierżawa. Leasing omówiłam już wcześniej(Leasing- co to takiego?). Dzisiaj skupię się na umowie najmu i dzierżawy. Kilka podstawowy faktów dotyczących standardu:

 • dotyczy wszystkich rodzajów umów leasingu nazwanych w Kodeksie cywilnym, umów najmu i dzierżawy oraz wszelkich umów o podobnym charakterze,
 • przedmiotem umów są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
 • nie dotyczy umów wynikających z przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Umowa najmu to umowa, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas nieoznaczony (takie, który nie jest określony w umowie), a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Umowa dzierżawy– umowa, przez którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Porównując te dwie definicje, możemy zauważyć, że dzierżawa od najmu różni się tym, że dzierżawca może pobierać pożytki z rzeczy, którą wydzierżawił.

Ewidencja u najemcy lub dzierżawcy

Umowy te mają podobny charakter, dlatego ewidencja wygląda tak samo. Opłaty z tytułu umowy (najmu lub dzierżawy) najemca lub dzierżawca zalicza do:

 • kosztów działalności operacyjnej lub pozostałych kosztów operacyjnych- kiedy stosujemy porównawczy wariant RZiS,
 • kosztów wytworzenia, ogólnego zarządu lub sprzedaży, lub pozostałych kosztów operacyjnych- kiedy stosujemy kalkulacyjny wariant RZiS.

To gdzie zaliczamy opłaty z tytułu tych umów zależy od celu przedmiotu, czyli po co jest nam potrzebny dany środek trwały lub wartość niematerialna i prawna.

 1. FaVAT- opłata wstępna: a) netto, b) podatek VAT
 2. FaVAT- opłata podstawowa: a) netto, b) podatek VAT
 3. PK- przeksięgowanie kosztu rodzajowego

UWAGA!

Jeżeli najemca lub dzierżawca zapłacił za czynsz np. za pół roku z góry, to musi dokonywać rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych (RMK).

Jeżeli najemca lub dzierżawca chcą nabyć przedmiot umowy najmu lub dzierżawy po zakończeniu tej umowy to mogą tego dokonać tylko na podstawie oddzielnej umowy kupna/sprzedaży.

Ewidencja u wynajmującego lub wydzierżawiającego

Dla wynajmującego lub wydzierżawiającego opłaty stanowią przychód. Może być to przychód ze sprzedaży produktów (usług), jeżeli zawieranie umów najmu/dzierżawy stanowi działalność podstawową dla jednostki. Mogą to być pozostałe przychody operacyjne, jeżeli jest to pozostała działalność (jednostka nie zajmuje się tym stale). Wynajmujący lub wydzierżawiający posiada środek trwały lub WNP na stanie, dlatego dokonuje amortyzacji (Amortyzacja). Ogólne zasady:

Jeżeli występują jakiekolwiek początkowe koszty, np. prawnik, negocjacje, pośrednicy, to zaliczamy je do kosztów bieżącego okresu (w danym miesiącu).

 1. FaVAT- opłata wstępna: a) netto, b) podatek VAT
 2. FaVAT- opłata podstawowa: a) netto, b) podatek VAT

Przykład

Jednostka zawarła umowę najmu budynku przeznaczonego dla potrzeb zarządu od spółki z o.o. Ponosi z tego tytułu opłaty netto miesięczne w wysokości 3 000 zł. Za pierwsze pół roku jednostka zapłaciła z góry (WB). Ewidencję prowadzi w układzie rodzajowym oraz układzie kalkulacyjnym. Zaksięguj fakturę oraz rozlicz pierwszy miesiąc. Saldo początkowe na Rachunku bieżącym wynosi 50 000 zł.

 1. FaVAT- wynajem budynku: a) netto, b) podatek VAT
 2. WB- zapłata za fakturę
 3. Pk- przeksięgowanie kosztu do rozliczenia w czasie (za pół roku)
 4. Pk- rozliczenie kosztu pierwszego miesiąca

W KSR na samym końcu znajduje się porównanie leasingu, najmu i dzierżawy. Oto ono:

W taki oto sposób zakończyliśmy połowę Krajowych Standardów Rachunkowości. Następny jest KSR 6- Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Do usłyszenia! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.