Leasing- co to takiego?

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat leasingu (podstawowe definicje i zasady ich ujęcia). Wchodzimy w coraz to trudniejsze tematy. Leasing jest uregulowany w prawie polskim i międzynarodowym. Ja skupię się na razie na ustawach polskich. W dalszych częściach będę omawiać międzynarodowe standardy.

Leasing jest uregulowany w Kodeksie Cywilny.

Art. 7091. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Definicja leasingu jest bardzo obszerna, ale zawiera wiele ważnych elementów:

 1. Strony umowy:
  • Finansujący
  • Korzystający
 2. Przedmiot umowy- rzecz nabyta na warunkach określonych w umowie
 3. Obowiązki stron:
  • Finansujący- ma za zadanie oddać rzecz korzystającemu do używania lub używania i pobierania użytków przez czas oznaczony
  • Korzystający- musi płacić finansującemu w ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego (co miesiąc płaci hajs)

Definicja leasingu znajduje się także w KSR nr 5 (Krajowy Standard Rachunkowości)- Leasing, najem, dzierżawa.

II.1. Umowa leasingu- jest to umowa leasingu nazwana w kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa zawarta na czas oznaczony, na mocy której jedna ze stron, zwana „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej „korzystającym” przedmiot leasingu, którym są składniki aktywów, np.

 • nieruchomości,
 • urządzenia,
 • maszyny,
 • środki transportu,
 • wartości niematerialne i prawne.

Umową leasingu jest także umowa najmu i dzierżawy na określony czas.

Umowa może dotyczyć także dodatkowych świadczeń związanych z przedmiotem, np.

 • utrzymanie lokali w stanie zdatnym do użytku, np. ogrzewanie, oświetlenie, woda, funkcjonowanie wind, utrzymanie czystości, ochrona lub
 • zapewnienie serwisu technicznego, oddanych w leasing maszyn i urządzeń.

Ważne jest to, że według tego standardu okres leasingu wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu:

 1. finansowy
 2. operacyjny

Jak je odróżnić? To bardzo proste. Aby zakwalifikować leasing jako leasing finansowy umowa musi spełnić co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 uor. Jeżeli nie spełnia warunków, jest to leasing operacyjny.

Warunki określone w ustawie:

 1. przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta,
 2. zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
 3. okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż ¾ tego okresu,
 4. suma opłat, pomniejszonych o dyskonto,ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień; dyskonto ustalane za pomocą stopy procentowej określona w umowie,
 5. zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
 6. przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,
 7. przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

Przedmiot umowy leasingu operacyjnego jest zaliczany do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa u finansującego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Przedmiot umowy leasingu finansowego jest zaliczany do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji w nieruchomości i prawa u korzystającego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Na dzisiaj to tyle. Wiemy już jak zakwalifikować leasing do poszczególnych rodzajów. Następnym razem opiszę ewidencję ze strony korzystającego. Do usłyszenia 🙂

1 thought on “Leasing- co to takiego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.