Leasing ze strony finansującego

Cześć cześć 😉

Dzisiaj ostatni artykuł odnośnie leasingu, czyli jak księguje go finansujący. Oddaje on do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków korzystającemu. W zamian za to finansujący uzyskuje przychody. Ewidencja przychodów jest uzależniona od rodzaju leasingu oraz od tego czy jest to podstawowa działalność jednostki, czy może dodatkowa.

Jeżeli jest to podstawowa działalność -> przychody ze sprzedaży

Dodatkowa działalność -> pozostałe przychody operacyjne (PPO)

LEASING OPERACYJNY

W leasingu operacyjnym finansujący ma w swojej ewidencji przedmiot leasingu i dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych, przy czym jeżeli finansujący ujmuje przychody z leasingu jako PPO to amortyzację zaliczamy do PKO (pozostałych kosztów operacyjnych).

Początkowe koszty np. negocjacje, doradztwo prawne zalicza się do RMK (rozliczeń międzyokresowych kosztów) i rozlicza w trakcie trwania umowy.

  1. Faktura VAT za opłatę wstępną: a) podatek VAT, b) opłata wstępna netto,
  2. Faktura VAT za opłatę podstawową: a) podatek VAT, b) opłata podstawowa netto,
  3. Rozliczenie opłat leasingowych: a) rozliczenie części przychodu w czasie; b) ewentualne uzupełnienie opłaty leasingowej

 

LEASING FINANSOWY

Finansujący dzieli opłatę podstawową na część kapitałową i część odsetkową przy zastosowaniu metody wewnętrznej stopy zwrotu. Część odsetkowa opłaty podstawowej to przychód:

– jako działalność operacyjna–wyodrębnione przychody ze sprzedaży produktów,

– w pozostałych przypadkach – jako przychody finansowe.

Część kapitałowa opłaty leasingowej przypadająca na dany okres stanowi spłatę należności od korzystającego.

Finansujący nie ma na stanie przedmiotu leasingu. Wartość netto przedmiotu przenosi się na konto „Rozrachunki z korzystającym z tytułu przedmiotu leasingu”.

  1. Przekazanie przedmiotu leasingu korzystającemu,
  2. Faktura VAT za opłatę wstępną: a) Opłata wstępna netto, b) Podatek VAT od sumy wszystkich opłat leasingowych,
  3. Rachunek zwykły za opłatę leasingową netto: a) Część kapitałowa opłaty podstawowej netto, b) Część odsetkowa opłaty podstawowej netto,
  4. Rachunek za opłatę końcową

Na dziś to tyle. Skończyliśmy omawiać leasing i zaczynamy od nowego tygodnia faktoring. Do usłyszenia! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.