Deklaracje VAT

Witajcie 😊

Z przyczyn technicznych wczoraj nie mogłam opublikować wpisu za to jest dzisiaj 😉 Tak jak zapowiadałam zaczynamy analizować poszczególne deklaracje VAT. Czym są w ogóle deklaracje? Musicie pamiętać o tym, że prawo podatkowe dzieli się na prawo ogólne i szczegółowe. To co teraz omawiamy, czyli ustawę o VAT należy do prawa szczegółowego. Natomiast prawo ogólne to Ordynacja podatkowa, która wskazuje definicję deklaracji.

Art. 3 pkt 5: „deklaracja – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci”

To co możemy wywnioskować to to że bez ustawy podatkowej (prawo szczegółowe) nie ma deklaracji. Obowiązek taki musi być nałożony w drodze ustawy. I tak też jest w przypadku VATu:

Art. 99: „Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133”

Co do zasady podatnicy składają deklaracje co miesiąc do 25. dnia miesiąca po każdym miesiącu. Oznacza to tyle że deklarację za lipiec składamy do 25 sierpnia.

W kolejnych ustępach tego artykułu mowa jest o tzw. małym podatniku. Na pewno kiedyś pisałam o warunkach jakie należy spełnić, aby zostać uznanym za małego podatnika. Dla przypomnienia: wartość sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie może przekroczyć 1 200 000 euro. Kwotę tą przeliczamy według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy (zaokrąglamy do 1 000 zł). Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej (o tym później) mogą składać deklaracje kwartalnie.

Podsumowując: deklaracje mogą być miesięczne lub kwartalne.

Podstawową deklaracją VAT jest deklaracja VAT-7. Jest skierowana do podatników VAT czynnych. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jeżeli znamy NIP kontrahenta/spółki to możemy sprawdzić czy jest podatnikiem VAT czynnym. Dokonuje się tego na stronie Ministerstwa Finansów, a oto link:

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/

Deklarację VAT-7 składamy co miesiąc. A co w przypadku gdy nie uzyskaliśmy żadnego obrotu (sprzedaży ani zakupu)? I tak mamy obowiązek złożenia deklaracji.

Składana oczywiście do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli ten dzień wypada w weekend albo inny dzień wolny od pracy to wtedy termin ten zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy. Przykład: 25 sierpnia wypada w sobotę. Najbliższy dzień roboczy to poniedziałek 27 sierpnia i do wtedy jest termin składania deklaracji VAT.

Kwota VATu

Kwota podatku do zapłaty wynika z różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Kwotę tą zaokrągla się do pełnych złotych. Jeżeli mamy kwotę podatku 110,55 to wpisujemy kwotę 111 zł. Jeżeli kwota wynosi 110,45 to wpisujemy 110 zł. Różnice w groszach stanowią PKO (pozostałe koszty operacyjne) lub PPO (pozostałe przychody operacyjne).

Deklaracja VAT-7

Podsyłam link do wzoru deklaracji (Deklaracja -> klik). Teraz obowiązuje elektroniczne wysyłanie deklaracji. Jeżeli nie wypełnimy pól od 10 do 61 to oznacza że wynosi 0 zł.

Deklaracja ta składa się z kilku części:

A. Miejsce składania deklaracji (odpowiedni Urząd Skarbowy), cel złożenia deklaracji (złożenie czy korekta)

B. Dane podatnika- adres, nazwa, nip

C. Wysokość podatku należnego- wynika z faktur sprzedażowych w tym obrót krajowy, WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), eksport, import usług

D. Wysokość podatku naliczonego- wynika z faktur kosztowych, które możemy odliczyć

E. Wysokość podatku do zwrotu lub wysokość zobowiązania podatkowego- inaczej mówiąc: ile ma nam US zwrócić lub ile my musimy zapłacić

F. Dodatkowe informacje

G. Załączniki: jeżeli mamy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym to możemy starać się o zwrot w terminie 25 dni (tylko jak spełnimy warunki wskazane w ustawie) albo w terminie 60 dni.

H. Podpis podatnika (lub np. księgowej upoważnionej do składania deklaracji)

I. Uwagi Urzędu Skarbowego

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych tych części w kolejnym wpisie. Do usłyszenia! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.