Formy opodatkowania osób fizycznych

Witajcie 😊

Dzisiaj trochę na temat form opodatkowania. Wyróżniamy 4 formy opodatkowania osób fizycznych:

 1. Zasady ogólne
 2. Podatek liniowy
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 4. Karta podatkowa

Temat na dziś: zasady ogólne. Uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Co do zasady podlegają jemu wszystkie osoby fizyczne, o ile nie zmienią one formy opodatkowania (należy złożyć wniosek do 20 stycznia do Naczelnika Urzędu Skarbowego).

Opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychody pomniejszonej o koszty ich uzyskania.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Updof wskazuje na źródła przychodów (i tym odróżnia się od updop):

 1. Stosunek pracy
 2. Działalność wykonywana osobiście
 3. Pozarolnicza działalność gospodarcza
 4. Działy specjalne produkcji rolnej
 5. Najem, dzierżawa itd.
 6. Kapitały pieniężne i prawa majątkowe
 7. Zbycie n. nieruchomości, jeżeli nastąpiło w ciągu 5 lat od jego nabycia,
 8. Inne źródła

Koszty uzyskania przychodów– są zróżnicowane ze względu na rodzaj źródła uzyskania przychodu:

 • koszty rzeczywiste (faktyczne)- dotyczy przychodów z działalności gospodarczej
 • koszty wyrażone ryczałtowo: w formie ryczałtu kwotowego np. ze stosunku pracy albo w formie ryczałtu procentowego- 50% uzyskanego przychodu, np. dotyczy źródła przychodu związanego z działalnością autorską, artystyczną
 • koszty nie są w ogóle uwzględniane, np. przychody z odsetek od papierów wartościowych

Koszty pracowników

Jest to tzw. ryczałt kwotowy. Koszty są zróżnicowane ze względu na ilość stosunków pracy oraz ze względu na miejsce zamieszkania pracownika.

Odliczenia i ulgi

Zasady ogólne są pozytywnym rozwiązaniem dla osób, które mają możliwość skorzystania z ulg. Wyróżniamy 3 rodzaje odliczeń:

1.      odliczenia od dochodu- pozwalają na ustalenie podstawy opodatkowania (art. 26)

2.      odliczenia od podstawy opodatkowania

3.      odliczenia od podatku

Odliczenia od dochodu:

 • składki poniesione na ubezpieczenia społeczne,
 • wpłaty na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego)- na 2017 r. limit wynosi 4 866 zł
 • świadczenia, które stanowiły nienależnie pobrane świadczenia
 • wydatki na cele rehabilitacyjne (kwota nieprzekraczająca 2 280 zł)
 • związanych z użytkowaniem sieci internet (ulga internetowa- nie więcej niż 760 zł w skali roku)
 • darowizny: na cele działalności pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwa- nie więcej niż 6% dochodu

Odliczenia od podstawy opodatkowania to tzw. koszty kwalifikowane. Dedykowane wyłącznie działalności gospodarczej. W ramach praw nabytych (tzw. ulga na nabycie nowych technologii) można odliczyć do 50% wydatków poniesionych na jej nabycie.

Odliczenia od podatku:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • ulga prorodzinna- za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, kwota odliczenia wynosi:

 • odliczenia dochodu uzyskanego za granicą- różnica, którą stanowi podatek obliczony zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dzisiaj to wszystko. Następny wpis będzie o nowej skali podatkowej i jak to w ogóle liczyć? Do usłyszenia! 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.