Wszystko, co powinieneś wiedzieć, o WDT

Cześć 🙂

Dzisiaj kolejna transakcja wewnątrzwspólnotowa, a mianowicie WDT. Definicja znajduje się w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT:

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2–8.

Niewiele nam to mówi. Ale zacznijmy od początku. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów tzn.:

  • dotyczy tylko i wyłącznie towarów,
  • definicja odnosi się do art. 7, czyli dostawy towarów -> ma to na celu uproszczenie przepisów. WDT musi także przenosić prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,
  • transakcja zachodzi między nami (czyli podmiotem krajowy), a innym podmiotem z państwa członkowskiego UE.

Co ważne, nie każda transakcja z podmiotami z UE jest WDT. Dostawca i nabywca muszą spełniać określone warunki.

Dostawca

Dostawca towarów nie może podlegać zwolnieniu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9. Zwolnienie to dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł. Oczywiście, jest wyjątek od tej zasady. Status dostawy nie ma znaczenia, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu- wtedy też mamy do czynienia z WDT.

Nabywca

Katalog nabywców jest bardziej rozciągnięty. Nabywca musi być:

  • podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju -> czyli podatnikiem VAT-UE z innego kraju UE,
  • osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju -> np. spółka, która nie jest podatnikiem VAT-UE, ale ma siedzibę w innym kraju UE,
  • podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą -> dotyczy wyłącznie wyrobów akcyzowych, nabywca jest albo podatnikiem VAT-UE albo osobą prawną, która ma siedzibę w innym kraju UE
  • podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu -> przedmiotem transakcji są nowe środki transportu i wówczas nie ma znaczenia status nabywcy.
Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, ale nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca.

Przykład: dostawa towarów miała miejsce 31 sierpnia, faktura została wystawiona 31 sierpnia -> obowiązek podatkowy powstał 31 sierpnia.

Przykład: dostawa towarów miała miejsce 31 sierpnia, faktura została wystawiona 20 września -> obowiązek podatkowy powstał 15 września (czyli 15-go dnia następnego miesiąca)

Kurs na fakturze dla celów VAT

Skoro jest to transakcja zagraniczna to faktura będzie wyrażona w walucie obcej. Powoduje to konieczność przeliczenia na złotówki, aby określić wartość przychodu i wartość podstawy opodatkowania. Podobnie jak w WNT, kwoty w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przykład: dostawa towarów miała miejsce 28 lutego 2017 r., fakturę wystawiono tego samego dnia -> obowiązek podatkowy powstał 28 lutego, do przeliczenia faktury bierzemy kurs z dnia 27.02.2017 r. 

Przykład: dostawa towarów miała miejsce 28 lutego 2017 r., fakturę wystawiono 5 marca 2017 r. -> obowiązek podatkowy powstał 5 marca (z chwilą wystawienia faktury), do przeliczenia waluty bierzemy kurs z dnia 3 marca (ostatni dzień roboczy).

Na dzisiaj to już wszystko. W poniedziałek omówię warunki stosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w jakich deklaracjach znajdziecie WDT. Do usłyszenia! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.