Wynagrodzenia w ujęciu podatkowym

Witajcie 😊

Dziś na temat wynagrodzeń w ujęciu podatkowym. O księgowaniu wynagrodzeń i sposobie ich liczenia pisałam tutaj: Lista płac oraz tutaj: Skala podatkowa w 2017

Ujęcie bilansowe

Dla celów bilansowych wynagrodzenia (na podstawie wszystkich umów) ujmuje się w miesiącu, którego dotyczą i nie ważne jest kiedy wynagrodzenie zostanie wypłacone (art. 6 Uor). To samo dotyczy składek ZUS.

Ujęcie podatkowe

Dla celów podatkowych wynagrodzenie stanowią KUP (koszty uzyskania przychodów) w tym miesiącu, którego dotyczą, jednak muszą one być wypłacone lub pozostawione do dyspozycji pracownikowi. Jeżeli pracodawca nie dotrzyma tego terminów, wówczas wynagrodzenia zalicza się do kosztów miesiąca, w którym wypłacono lub postawiono do dyspozycji pracownikowi.

Inaczej jest w przypadku umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Są one kosztem podatkowym w miesiącu, w którym zostały wypłacone.

Składki płacone przez pracodawcę

Wszelkie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią KUP w miesiącu, w którym wynagrodzenia się należne, o ile zostaną opłacone:

  • Z wynagrodzeń wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne
  • z tytułu wynagrodzeń wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym

Jeżeli nie zastosujemy się do terminów, o których mowa w oddzielnych przepisów wówczas składki te będą zaliczone do KUP w miesiącu ich zapłaty.

Jak to zaksięgować?

W miesiącu, którego dotyczą wynagrodzenia zgodnie z ujęciem bilansowym, przykładowo w maju będziemy księgowość na kosztach analitycznych nkup (niestanowiące kosztów uzyskania przychodów). W czerwcu (w miesiącu, gdy zostaną zakwalifikowane jako kup) przeksięgujemy z konta analitycznego nkup na konto kup.

Na dziś to wszystko. Do usłyszenia w poniedziałek! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.