Wynik finansowy- różnice w prawie bilansowym i podatkowym

Witajcie 😊

Dzisiaj na temat podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to ustawa, którą stosuje się do osób posiadających osobowość prawną. Znalazłam na stronie [link] trafną definicję tego pojęcia:

„Osoba prawna to uznana przez państwo organizacja, która cechuje jedność woli i celu zapewniona przez określony system organizacyjny. Według Kodeksu Cywilnego art. 33 tymi osobami są: Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.”

Ustawa ta reguluje sposób opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby prawne, jest to tzw. podmiot podatku. Zauważyłam, że największy problem polega na „podporządkowaniu” odpowiedniej spółki (formy prowadzenia działalności gospodarczej) do PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) lub CIT (podatek dochodowy od osób prawnych).

Przedmiotem podatku jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty lub przychód w przypadkach określonych w art. 21- 22 updop.

Dochód to przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania.

Przychody według prawa bilansowego to:

 1. przychody ze sprzedaży,
 2. pozostałe przychody operacyjne,
 3. przychody finansowe.

Przychody według prawa podatkowego to w szczególności:

 1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;
 2. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Jakie widać różnice w ujęciu przychodów?

Prawo bilansowe:

 1. Definiowane razem z zyskami
 2. Uznawane memoriałowo – w momencie wykonania świadczenia
 3. Wyceniane w oparciu o ceny sprzedaży uzgodnione między stronami z uwzględnieniem rabatów lub wartości godziwe (rynkowe)
 4. Dzielone na określone kategorie w zależności od rodzaju działalności (segmenty wyniku finansowego)

Prawo podatkowe:

 1. brak definicji przychodów ,
 2. brak wyodrębnienia kategorii przychodów (tylko te z art. 12 ust. 1).

Koszty uzyskania przychodów

Szczególną wagę przywiązuje się do kosztów uzyskania przychodów.

Art. 15. 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Prawo bilansowe:

 1. Definiowane razem ze stratami
 2. Uznawane memoriałowo i zgodnie z zasadą współmierności
 3. Dzielone na kategorie
 4. Wyceniane w oparciu o ceny nabycia, zakupu, rynkową, w przypadku kosztów nie poniesionych o wartość oszacowaną

Prawo podatkowe:

 1. Wykorzystuje kategorię kosztów uzyskania przychodów (KUP)
 2. Z kosztów kształtujących wynik finansowy niektóre wyłączone są dla celów podatkowych (trwale lub przejściowo)
 3. Jako koszty, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodów wskazane są wydatki, które również w rachunkowości nie stanowią kosztu

Koszty są tak obszerną dziedziną, że poświęcę im kilka następnych wpisów.

————————————————————————————————————————-

Skoro występują różnice w przychodach i kosztach to na pewno będą też różnice w wyniku finansowym.

Wynik rachunkowy brutto to księgowy wynik finansowy, czyli wynik przed opodatkowaniem. Wynik podatkowy to dochód do opodatkowania.

Wynik brutto (wynik bilansowy)

+ różnice trwałe i przejściowe ujemne

– różnice trwała i przejściowe dodatnie

= dochód/strata (wynik podatkowy)

– odliczenia od dochodu

= podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Przykład:

Spółka ujęła w księgach rachunkowych odsetki od kredytu w wysokości 100 zł , których nie zapłaciła do dnia bilansowego.

Zgodnie z UoR powstają koszty finansowe, czyli wynik księgowy wynosi – 100 zł. W kosztach podatkowych nie możemy zaliczyć tych odsetek, ponieważ nie zostały one zapłacone. Wynik podatkowy wynosi 0 zł. W związku z czym powstaje ujemna różnica przejściowa.

Na dziś to wszystko. A w piątek będzie wpis na temat kosztów. Do usłyszenia! 😊

2 thoughts on “Wynik finansowy- różnice w prawie bilansowym i podatkowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.