Rozliczenia międzyokresowe

Witajcie 😉

Dzisiaj na temat RMK i RMP. Nie wiem dlaczego, te konta sprawiają największy problem. Na pewno po tym wpisie uznacie te dwa konta za łatwe 🙂

Dlaczego rozliczamy w czasie?

Konta: rozliczenie międzyokresowe kosztów i rozliczenie międzyokresowe przychodów umożliwiają rozliczanie kosztów i przychodów w czasie. W księgach musimy ująć wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Jeżeli dostaniemy darowiznę w postaci środka trwałego to środek trwały dotyczy okresu dłuższego niż 1 rok, a więc nie możemy całości darowizny „wrzucić” jako przychód. Zgodnie z zasadą współmierności kosztów i przychodów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione (art. 6 uor).

Tak po polsku mówiąc, musimy rozliczyć koszty i przychody na konkretne miesiące.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Mamy trzy sytuacje, kiedy używamy tego konta:

 1. gdy podmiot otrzymuje w formie bezpłatnego przekazu ŚT, ŚT w budowie oraz WNP (zgodnie z zasadą istotności oraz ostrożnej wyceny);
 2. gdy dostajemy równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środki pieniężne na poczet świadczeń, które zostaną wykonane przez podmiot w najbliższym okresie;
 3. gdy naliczamy kwoty podwyższające dotychczasowy stan naszych roszczeń do czasu ich otrzymania lub odpisania (np. naliczamy kontrahentowi odsetki z tytułu nieterminowej płatności, czyli za zwłokę).

Przykład 1

Otrzymano środki pieniężne na poczet przyszłej wycieczki 100 zł.

 1. środki otrzymane na podstawie dowodu KP (mogłoby być także WB -> rachunek bieżący)
 2. zrealizowanie wycieczki oraz wystawienie rachunku za wycieczkę (stanowi to nasz przychód)

Przykład 2

Naliczono odbiorcy odsetki:

 1. naliczenie odsetek
 2. KP- zapłata odsetek (mogłoby być WB)
 3. Przeksięgowanie w przychody finansowe (zapłacone odsetki za zwłokę)

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Dzielimy je na 2 rodzaje:

 1. czynne (RMC)- wydatek poniesiony z góry,
 2. bierne (RMB)- tworzenie takiej quasi rezerwy na koszty, które poniesiemy w przyszłości.

Typowe pozycje kosztów rozliczanych w czasie:

 • zakup czasopism na warunkach prenumeraty
 • czynsze i wynajem
 • ubezpieczenia majątkowe
 • remonty
 • energia elektryczna
 • koszty zakupu

 

Przykład 1

Otrzymano FaVAT za najem lokalu za pół roku z góry- 3 600.

Schemat poniżej jest schematem ewidencji w 4 i 5.

ROD- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

RPP- rozrachunki publiczno-prawne

RK- rozliczenie kosztów (490)

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne

Dotyczy utworzenia rezerwy na poczet przyszłych kosztów.

 1. Quasi koszt (utworzenie rezerwy)
 2. Otrzymanie faktury
 3. Wydatek (KW lub WB)

Na dzisiaj to tyle. W następnym artykule omówię zapasy i zacznę obrót materiałowy. Do usłyszenia 🙂

4 thoughts on “Rozliczenia międzyokresowe

  1. Chciałam jeszcze dopytać jak wygląda sprawa na kontach teowych w momencie kiedy mamy mniejsze rezerwy niż fakturę, która dotyczy ich przedmiotu. Mogłabym prosić o zarachowanie tego na kontach zarówno pierwszego jak i drugiego przykładu? Pozdrawiam

   1. Witam,
    W przypadku RMK czynnych najpierw mamy fakturę, która dotyczy kilku okresów. Wówczas dokonywany jest odpis proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy, np. (1/12, jeżeli usługa dotyczy 12 miesięcy).
    W drugim przypadku rozumiem, że chodzi o sytuację gdy nie posiadamy jeszcze faktury, ale tworzymy rezerwę na zobowiązania. W tej sytuacji możemy na koncie RMK po WN zaksięgować standardowo całość kwoty z faktury, ale proszę pamiętać o kręgu kosztów, który to musi zostać zachowany. Należałoby więc doksięgować pozostałą kwotę na konto 4 tak aby konto RMK się zamknęło.
    Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś pytania to proszę o kontakt 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.